Ochrana osobních údajů (GDPR)

Každý uživatel těchto stránek poskytuje provozovateli (Ivana Valachová, Jilem 64, 37853 Strmilovm IČ: 06775012) dobrovolně své osobní údaje a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytují se pouze nejnutnější údaje - převážně e-mail a v případě registrace i jméno, příjmení a telefon.

Provozovatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem plnění všech funkcionalit těchto webových stráne v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností.

Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě/straně.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze prostřednictvím těchto webových stránek, přičemž provozovatel přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti z tohoto zákona plynoucí.

Souhlas zákazníka se zpracováním a uchováním osobních údajů je klientem poskytován po dobu deseti let. Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení či požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li provozovatel žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo).

Uživatel prohlašuje, že byl informován, že má právo přístupu k osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po provozovateli či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Chcete se k nám přidat?

Ozvěte se mi

Kontakty

Aktuální katalog


Získat